põhjus 1
EL isikuandmete kaitse üldmäärus

(1) Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel on põhiõigus. Euroopa Liidu põhiõiguste harta ("harta") Artikkel 8 lõikes 1 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu ("ELi toimimise leping") Artikkel 16 lõikes 1 on sätestatud, et igaühel on õigus oma isikuandmete kaitsele.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!