THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Artikkel 57
EL isikuandmete kaitse üldmäärus
"Ülesanded"


=> põhjus: 123, 132
1. Ilma et see piiraks muude käesoleva määrusega sätestatud ülesannete täitmist, teeb järelevalveasutus oma territooriumil järgmist:
a) jälgib käesoleva määruse kohaldamist ja tagab selle kohaldamise;
b) suurendab üldsuse teadlikkust ja arusaamist isikuandmete töötlemisel esinevatest ohtudest, töötlemise normidest ja kaitsemeetmetest ning isikuandmete töötlemisega seotud õigustest. Erilist tähelepanu pööratakse lastele suunatud tegevusele;
c) nõustab kooskõlas liikmesriigi õigusega riigi parlamenti, valitsust ning teisi institutsioone ja organeid õigus- ja haldusmeetmete osas seoses füüsiliste isikute õiguste ja vabaduste kaitsega isikuandmete töötlemisel;
d) edendab vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate teadlikkust nende käesoleva määruse kohastest kohustustest;
e) annab andmesubjektile taotluse korral teavet tema käesolevast määrusest tulenevate õiguste kasutamise kohta ja teeb vajaduse korral sel eesmärgil koostööd teiste liikmesriikide järelevalveasutustega;
f) käsitleb andmesubjekti, asutuse, organisatsiooni või ühenduse poolt Artikkel 80 kohaselt esitatud kaebusi, uurib asjakohasel määral kaebuste sisu ning teavitab kaebuse esitajat mõistliku aja jooksul uurimise käigust ja tulemusest, eelkõige juhul, kui on vajalik täiendav uurimine või kooskõlastamine teise järelevalveasutusega;
g) teeb koostööd teiste järelevalveasutustega, sealhulgas jagades neile teavet ja osutades abi, et tagada käesoleva määruse ühetaoline kohaldamine ja täitmise tagamine;
h) toimetab uurimisi käesoleva määruse kohaldamise kohta, muu hulgas teiselt järelevalveasutuselt või muult riigiasutuselt saadud teabe põhjal;
i) jälgib asjaomaseid suundumusi, niivõrd kuivõrd need mõjutavad isikuandmete kaitset, eelkõige info- ja sidetehnoloogiate ning kaubandustavade arengut;
j) võtab vastu Artikkel 28 lõikes 8 ja Artikkel 46 lõike 2 punktis d osutatud lepingu tüüptingimused;
k) koostab ja säilitab loetelu seoses Artikkel 35 lõike 4 kohase andmekaitsealase mõjuhinnangu tegemise nõudega;
l) annab nõu Artikkel 36 lõikes 2 osutatud isikuandmete töötlemise toimingute osas;
m) ergutab Artikkel 40 lõike 1 kohaste toimimisjuhendite koostamist, esitab oma arvamuse piisavaid tagatisi pakkuvate toimimisjuhendite kohta ja kiidab need heaks kooskõlas Artikkel 40 lõikega 5;
m) ergutab Artikkel 42 lõike 1 kohaselt andmetekaitse sertifitseerimise mehhanismide ning andmekaitsepitserite ja -märgiste kehtestamist ning kiidab Artikkel 42 lõike 5 kohaselt sertifitseerimise kriteeriumid heaks;
o) vaatab vajaduse korral korrapäraselt läbi Artikkel 42 lõike 7 kohaselt väljastatud sertifikaadid;
p) koostab ja avaldab Artikkel 41 kohaselt toimimisjuhendite järelevalvet teostava asutuse ja Artikkel 43 kohase sertifitseerimisasutuse akrediteerimise tingimused;
q) akrediteerib Artikkel 41 kohaselt toimimisjuhendite järelevalvet teostava asutuse ja Artikkel 43 kohaselt sertifitseerimisasutuse;
r) kinnitab Artikkel 46 lõikes 3 osutatud lepinguklauslid ja -sätted;
s) kiidab heaks Artikkel 47 kohased siduvad kontsernisisesed eeskirjad;
t) annab panuse andmekaitsenõukogu tegevusse;
u) peab asutusesisest registrit käesoleva määruse rikkumiste ja võetud meetmete kohta, eelkõige kooskõlas Artikkel 58 lõikega 2 tehtud hoiatuste ja kehtestatud karistuste kohta ning
v) täidab mis tahes muid isikuandmete kaitsega seotud ülesandeid.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Järelevalveasutus võtab meetmeid lõike 1 punktis b osutatud kaebuste esitamise lihtsustamiseks, näiteks koostab kaebuste esitamise vormi, mida saab täita ka elektrooniliselt, ilma et see välistaks muude sidevahendite kasutamist.
3. Järelevalveasutus täidab oma ülesandeid andmesubjekti ja asjakohasel juhul andmekaitseametniku jaoks tasuta.
4. Kui taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib järelevalveasutus nõuda halduskuludel põhinevat mõistlikku tasu või keelduda taotlust menetlemast. Järelevalveasutus on kohustatud tõendama taotluse selgelt põhjendamatut või ülemäärast iseloomu.