Artikkel 5
EL isikuandmete kaitse üldmäärus
"Isikuandmete töötlemise põhimõtted"


=> Artikkel: 44
=> põhjus: 39
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit a
1. Isikuandmete töötlemisel tagatakse, et
a) töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev ("seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus");
=> Artikkel: 6, 9
b) isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus; isikuandmete edasist töötlemist avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil ei loeta Artikkel 89 lõike 1 kohaselt algsete eesmärkidega vastuolus olevaks ("eesmärgi piirang");
=> Artikkel: 6, 26
c) isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt ("võimalikult väheste andmete kogumine");
=> Artikkel: 25
d) isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata ("õigsus");
=> Artikkel: 16
e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse; isikuandmeid võib kauem säilitada juhul, kui isikuandmeid töödeldakse üksnes avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil vastavalt Artikkel 89 lõikele 1, eeldusel et andmesubjektide õiguste ja vabaduste kaitseks rakendatakse käesoleva määrusega ettenähtud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid ("säilitamise piirang");
f) isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid ("usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus");
=> Artikkel: 24, 32

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Lõike 1 täitmise eest vastutab ja on võimeline selle täitmist tõendama vastutav töötleja ("vastutus").
=> Artikkel: 77, 82, 83