αιτία 161
EE Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

(161) Για τον σκοπό της συγκατάθεσης στη συμμετοχή σε δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών, θα πρέπει να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15).

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!