Άρθρο 31
EE Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων
"Συνεργασία με την εποπτική αρχή"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία και, κατά περίπτωση, οι εκπρόσωποί τους συνεργάζονται, κατόπιν αιτήματος, με την εποπτική αρχή για την άσκηση των καθηκόντων της.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!